Sla navigatie over

Gemeenteraad keurt meerjarenplanning 2020-2025 goed

Begin dit jaar gingen de voorbereidingen voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van start. Met het bestuursakkoord als basis werden eerst 21 beleidsdoelstellingen voor de komende jaren bepaald.

De voorbije maanden werkten het college van burgemeester en schepenen, het M-team en heel veel collega’s intensief verder aan het definitieve meerjarenplan dat nu voorligt. In naam van de Open Vld Lier-Koningshooikt fractie wens ik op mijn beurt alle betrokkenen uitdrukkelijk te danken voor de opmaak van dit belangrijk document .

Zoals in elk gezin was de opdracht om alle mogelijkheden te bekijken als een goede huisvader of - moeder, waarbij rekening wordt gehouden met het beschikbare budget. De financiële middelen van de stad zijn echter beperkt.

Onze stad zette belangrijke stappen op het vlak van burgerbetrokkenheid. Zo organiseerden wij twee “toekomstavonden” waarbij inwoners uitgenodigd werden mee na te denken over vier belangrijke beleidsthema’s voor Lier en Koningshooikt.

Op die momenten staken we de koppen bij elkaar om af te toetsen welke prioriteiten, uitdagingen en toekomstbeelden er door onze Lierenaars en Hooiktenaars naar voren werden geschoven. Hetzelfde gebeurde met onze adviesraden. Ze werden nauw betrokken en koppelden terug naar hun leden om als vertegenwoordiger van onze verenigingen en onze burgers beter en meer te weten te komen wat hun noden zijn en wat er leeft bij hen.

Open Vld vindt dat onze inwoners in de toekomst nog meer betrokken moeten worden bij het beleid van hun stad. Hierdoor zullen we beter weten wat de noden zijn per wijk en wat er leeft bij de mensen in de straat. Daarom zullen we de komende jaren extra inzetten op wijkwerking en burgerparticipatie. Onze fractie beseft dat hier nog veel werk aan de winkel is en kijkt dan ook uit naar de komst van een participatieambtenaar als neutrale tussenschakel tussen burger en politiek.

Op het vlak van wonen gaat dit stadsbestuur gerichter werk maken van een kwaliteitsvolle woonmarkt door de invoering van: een conformiteitsattest het uittekenen van een woonplan met sensibilisering van eigenaars om hun woning aan kansengroepen te verhuren met woonbegeleiding en een woonpremie voor de allerzwaksten met extra crisiswoningen voor diegenen die plots en zonder direct zicht op een oplossing, op straat komen te staan.

Het is een vaststaand feit dat een job hebben de grootste garantie biedt op zelfstandigheid. Daarom wil onze fractie accentueren dat dit stadsbestuur extra inzet op een betere kennis van het Nederlands en een intensief activeringsbeleid voert naar werk en werkervaring van specifieke doelgroepen.

De schuld van de stad blijft onder controle, mede door de tussenkomst van de Vlaamse regering die een deel van de pensioenfactuur op zich neemt, zodat de stad de vrijgekomen middelen kan investeren in het open ruimtebeleid.

De volgende jaren blijven ook de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd. Een aantal tarieven van lokale belastingen en retributies zal wel verhoogd worden enkel als aanpassing aan de stijgende levensduurte, dus een gebruikelijke indexaanpassing.

De stad Lier is van plan de komende vijf jaar 98,5 miljoen euro te investeren in diverse projecten, wat zowat zestig procent meer is dan tijdens vorige legislatuur. Dit zijn o.a. de restauratie van het historische begijnhof de vernieuwing van wegen en rioleringen, pleinen, voet- en fietspaden de herneming van de restauratie van de Sint-Gummaruskerk, de renovatie van het Zwartzusterklooster en inrichting van leslokalen ter plaatse de verdere ontwikkeling van het sportproject Hoge Velden en de ontplooiing van de bib en het leescafé tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden en doelgroepen.

Uiteraard is en blijft het onderhoud van het openbaar domein voor onze fractie een belangrijk aandachtspunt. Een nette, propere stad met mooi onderhouden groenperken en het nauw opvolgen en bestraffen van sluikstorten , daar zetten we extra op in!

De hele planning met investeringen en bedragen opsommen is niet mijn bedoeling, ik wil er wel een paar citeren waar onze Open Vld fractie de nadruk op wil leggen. De stad vermindert voor ‘gezinnen’ de vaste afvalbijdrage van 54 euro naar 49 euro. Ook de algemene gemeentebelasting zal dalen van 56 euro naar 50 euro. Onze Open Vld fractie beseft heel goed dat de almaar groter wordende doelgroep van alleenstaanden in onze samenleving het steeds moeilijker krijgt. Daarom hebben we besloten voor hen een extra inspanning te leveren. De afvalbijdrage voor ‘alleenstaanden’ vermindert van 54 euro naar 37 euro en de algemene gemeentebelasting voor deze doelgroep van 30 naar 20 euro. Voor gezinnen met minderjarige kinderen wordt per kind een extra korting voorzien van 3 euro boven op deze tariefdaling (met een maximum van 9 euro voor 3 minderjarige kinderen). Bovendien krijgen personen met een verhoogde tegemoetkoming nog een bijkomende korting van 24 euro .

Ook in de toekomst zal de Open Vld fractie toekijken op de impact voor alleenstaanden bij nieuwe beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. Noem het een Single-reflex die we zeker moeten hanteren. Hierbij zullen nieuwe beleidsbeslissingen vooraf worden getoetst aan hun gevolgen voor alleenwonenden.

Op het vlak van dierenwelzijn kunnen we een aantal projecten aanstippen die wij alleen maar kunnen toejuichen. Het betreft o.a. de week van de bij, het onder controle houden van de duivenpopulatie en het kattensterilisatieproject. Toch zouden wij als Open Vld een stap verder willen zetten . Dieren spelen een belangrijke rol in onze samenleving, ze maken mensen gelukkiger wat wetenschappelijk is aangetoond. Ze helpen tegen éénzaamheid en zorgen voor oprechte vriendschap met onze allerkleinsten. We zullen de komende jaren dan ook extra aandacht vragen om de infrastructuur voor onze dierenvrienden uit te breiden, zonder dat dit een grote impact moet hebben op de huidige financiële planning. Zo denken we bv. aan een dierenbegraaf- of herdenkingsplaats, eventuele hondenpoepbuizen en plaszones.

Het plan om een tweede meer centraal gelegen locatie voor een hondenlosloopzone aan te leggen wordt momenteel onderzocht. Onze fractie zou zich alvast kunnen vinden in de in de pers verschenen keuze voor een hondenweide achteraan de Dungelhoeffsite .

Onder de beleidsdoelstelling “Onroerend erfgoed en vastgoed” zijn de restauratiewerkzaamheden aan Cultureel Centrum Den Bril opgenomen. Uit de toelichting blijkt dat enkel de studiekosten voorzien worden. Er mag geredelijk verwacht worden dat de subsidiëring van de Vlaamse overheid tegen het einde van de legislatuur rond zal zijn. Gezien er geen budget voorzien werd voor de uitvoering van de restauratie, wenst onze fractie te vernemen hoe het college de evolutie van dit dossier inschat en de budgettering voorziet.

Om een gevarieerd en kwaliteitsvol cultureel aanbod in het cultuurcentrum te kunnen blijven aanbieden, zal er een studie worden opgemaakt voor een nieuw of een vernieuwd cultuurcentrum. Een nieuw cultuurcentrum in de stationsomgeving, waar momenteel gesprekken over gevoerd worden is immers een unieke kans om een project te realiseren waar sociale, culturele en economische functies samenkomen. Het zou alleszins een opwaardering van de stationsbuurt en een nieuw elan voor onze stad betekenen. Onze fractie kijkt uit naar de evolutie van deze gesprekken en waardeert hier zeer het naar voor schuiven in de tijd van de budgetten.

Wat ik al jaren heb aangekaart in de gemeenteraad, wordt nu stilaan werkelijkheid: de kerken op ons grondgebied denken na over nevenbestemmingen! In het H. Hart zal dit in 2023 zelfs realiteit zijn. Het verminderde kerkbezoek aan de ene kant, de grote kosten bij onderhoud en restauratie van kerkgebouwen aan de andere kant hebben ons doen beslissen in samenspraak met de kerkfabrieken, over te stappen tot gedeeld gebruik van de kerken.

De wekelijkse misvieringen, begrafenissen, huwelijken e.d. kunnen blijven plaatsvinden, maar daarnaast is er ruimte en tijd voor andere activiteiten, die zeer verscheiden van aard kunnen zijn. De H.Hartkerk zal de volgende jaren een volledige binnenrestauratie krijgen, met subsidies van de Vlaamse overheid en een grote opleg van de stad, waardoor de kerk klaar wordt gemaakt voor concerten, tentoonstellingen en educatieve doelen. Het aanpalende parochiecentrum maakt het bovendien mogelijk recepties of ontvangsten te organiseren.

Een stuurgroep maakt dezelfde oefening voor de kerk van de H.Familie. Ook daar dringen restauratiewerkzaamheden zich op en doet de gelegenheid zich voor om nevenactiviteiten te organiseren. De constructieve samenwerking tussen dit lokaal bestuur, de kerkfabrieken en het bisdom betekent alleszins een grote meerwaarde om deze dossiers in de juiste richting te sturen.

Om al deze redenen collega’s zal de Open Vld Lier-Koningshooikt fractie de voorliggende meerjarenplanning met overtuiging goedkeuren, al missen we wel een langetermijnvisie. In dat verband heeft Marleen Vanderpoorten in haar commissie gepleit voor het opstellen van beleidsnota’s over de verschillende onderwerpen . Wij vinden dat alvast een goed idee omdat de samenhang tussen onderdelen nu wat verloren gaat.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder