Sla navigatie over

Lier gaat gemeentewegen ontharden

Het schepencollege heeft  de engagementsverklaring van het Onthardingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’ goedgekeurd. De stad had het voorbije jaar het traject doorlopen onder begeleiding van de provincie Antwerpen en in samenwerking met Trage Wegen vzw en Breekijzer vzw. 

De stad bouwt op basis van twaalf engagementen verder op de ideeën die tijdens de werksessies  aan bod kwamen. Zo komt er een onthardingsteam ‘Baanbrekers’ en een onthardingsfonds om onthardingskansen op openbaar domein maximaal te garanderen. De stad zal een verhardingsbalans ontwikkelen om bijkomend verharding en ontharding te monitoren op het openbaar domein.

Daarnaast integreert de stad  een opportuniteitsscan van gemeentewegen in het  gemeentelijke Geografisch informaticasysteem GIS .  Koppelkansen tussen mobiliteit en wegontharding in de bebouwde kom en in de open ruimte worden onderzocht. Bij heraanleg van wegen wordt maximaal ingezet op het vermijden van verharding, hergebruik van water, lokale infiltratie en buffering van hemelwater. 

We maken een visie en plan op voor de voetpaden in onze stad  en dorp en zetten in op het handhaven van de onrechtmatige verharding en inname van wegbermen,  en grachten. Dit gemeentelijk onthardingsbeleid zullen we ook toepassen   bij  samenwerkingen met externe studiebureaus en aannemers”, vertelt  schepen van Natuur en Omgeving Thierry Suetens.

Tot slot streeft Lier  naar netto-ontharding van het openbaar domein door het VHMC-principe (Vermijden, Hergebruiken, Minimaliseren/beperken en Compenseren) toe te passen bij iedere (her)aanleg van het openbaar domein.   

De ondertekening van de engagementsverklaring met bijhorend actieplan kadert binnen het Klimaatactieplan 2.0 waarmee  het stadsbestuur een veerkrachtige en duurzame  omgeving wil maken tegen 2030. Volgens  het aantal inwoners in  Lier, komt dit voor de doelstelling ‘meer plaats voor groen en water’ neer op 37.000 m² ontharding en 37.000 m³ extra wateropvang tegen 2030,” besluit schepen Suetens. 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder