Sla navigatie over

Lier keurt Budget 2018 goed

De stad Lier heeft de voorbije jaren geen moeite gespaard om straten en pleinen verzorgd en proper te houden. De acties onder de noemer ‘Proper Lier’ zijn veelvuldig geweest maar bleken niet altijd succesvol genoeg te zijn in de ogen van de inwoners. Daarom worden volgend jaar bijkomende budgettaire middelen voorzien om nog beter te kunnen inzetten op een propere stad en omgeving. De aanpak van onkruid en zwerfvuil zal met de aanwerving van extra personeel en de aankoop van twee voertuigen, bijkomende machines en uitrusting op een nog efficiëntere manier kunnen gebeuren. De vuilbakjes op het openbaar domein worden vervangen en ook beter gesitueerd. Door blijvend aandringen van Open Vld gebeuren er deze keer echt grote investeringen voor een properder Lier!

Onze stad heeft het vooruitzicht op een derde gloednieuwe sporthal op haar grondgebied , goed bereikbaar binnen de waters ,op de site van campus Arthur Vanderpoorten van het Atheneum. Voor Lier betekent het een win-win situatie: de school zal van het sportcomplex gebruik kunnen maken voor o.a haar recent opgerichte sporthumaniora en de stad kan haar sportclubs een kwaliteitsvol en effectief onderkomen aanbieden buiten de schooluren.

In september wordt voor de SAMWD een nieuwe dansklas en voor onze beide turnverenigingen een ruime gymhal gebouwd op campus Louis Zimmer van het Atheneum. Dit als annex aan de sporthal, kant van de stadsvest. Beide realisaties zullen in het voorjaar 2019 in gebruik genomen worden. Voor de aanleg van voetbalterreinen, deels op gronden van het OCMW is een onteigeningsplan opgesteld. Voor de realisatie van de Hoge Velden besteedt de stad 365.000 € aan grondverwerving in 2018 . Vanaf dan kan er werk gemaakt worden van de effectieve realisatie.

Met de opening midden volgend jaar van het nieuwe dienstencentrum, ‘Het Schoppeke’ op de site van het oud-Paradijs in de Kanunnik Davidlaan beschikt onze stad voortaan over 2 volwaardige dienstencentra en 3 antennepunten. Het nieuwe dienstencentrum is uitstekend gelegen en uitgerust om de seniorencampus van Lier te worden. Er zullen ’s middags warme maaltijden aangeboden worden, gezelschapsspelen en laagdrempelige sportactiviteiten georganiseerd worden. Ook vormings- en infomomenten staan op de agenda. Nu de vergrijzing verder toeneemt, kunnen de lokale dienstencentra mooi verspreid over stad en deelgemeente een belangrijke rol spelen om senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten wonen zonder dat isolement en vereenzaming toeslaat.

Bovendien zet het OCMW extra in op het verhogen van de toegankelijkheid. Er zal een gloednieuw aangepast busvervoer georganiseerd worden naar de verschillende dienstencentra. Wat het OCMW betreft, is het in deze tijden van groeiende armoede een hele heksentoer de gemeentelijke bijdrage van de stad aan het OCMW niet te laten stijgen. Ons OCMW, onder leiding van Schepen Marleen Vanderpoorten is erin geslaagd het tekort in het budget van het Woonzorgcentrum Paradijs weg te werken. In het begin van de legislatuur was er een tekort van meer dan 800.000 euro en nu in 2017 is er zelfs een overschot. Dat is ‘goed bestuur’ !

Ik wijs ook nog zonder volledig te kunnen zijn op een aantal andere belangrijke beleidsbeslissingen en wijzigingen :

de samenwerking stad-ocmw die in 2018 verder versterkt wordt, zal voor nog meer administratieve vereenvoudiging zorgen de blijvende inzet op de promotie van Lier…als stad waar het goed wonen, werken en leven is. de vernieuwing en uitbreiding van het cameranetwerk op het openbaar domein het opdrijven van de continue strijd tegen sluikstort om de leefkwaliteit in de stad verder te verbeteren het aanscherpen van de externe communicatie door naast het tweemaandelijkse infomagazine ‘uit de peperbus’ een maandelijkse nieuwsbrief ‘de peperbus kort ‘ huis aan huis te verdelen het centraal aanspreekpunt voor meldingen en klachten door de Lierenaar over infrastructurele mankementen, zal behouden blijven. De stad zal zelf werk maken van een betere opvolging van deze meldingen, want onze burgers hebben recht op een ontvangstmelding of antwoord. de uitrol van ‘Boekstart’ in de bib. Met dit project wil de bibliotheek kinderen laten genieten van boeken. Het schept een band tussen ouder en kind en is goed voor de taalontwikkeling. Er is ook nog de maximale inzet in de strijd tegen het armoedeprobleem door opvoedingsondersteuning , de aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom , de activering van kortgeschoolde jongeren en de versterking van het taalonderwijs.

Ondanks de bijkomende investeringen van 32 Mio voor de volgende drie jaar wordt onze stad opnieuw financieel gezonder . Op het einde van de planperiode is de autofinancieringsmarge positief zoals de hogere overheid oplegt . Dat betekent dat de inkomsten- en uitgavensituatie van de stad structureel in evenwicht is. Bovendien wordt er, zoals voorzien, verder werk gemaakt van een significante schuldafbouw. In vergelijking met het oorspronkelijk MJP wordt de schuld tegen 2020 met 5,56 mio EUR extra afgebouwd, dit is dus bovenop de bestaande geplande schuldafbouw!

Om al deze redenen zal de Open Vld Lier-Koningshooikt fractie het voorliggende budget 2018 en de aangepaste meerjarenplanning ‘met veel goesting’ goedkeuren.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder