Sla navigatie over

Lier toost op het nieuwe jaar

Verschillende honderden Lierenaars en Hooiktenaars konden genieten van haring , soep , de traditionele reusachtige taart en een drankje. De allerjongsten mochten een gratis ritje maken op de molen naast het stadhuis.

De burgemeester sprak omringd door zijn collega’s schepenen de gelegenheidsrede uit. Bij de start van de nieuwe bestuursperiode stelde hij elke schepen met zijn of haar bevoegdheden voor , wees erop dat er één schepen minder is en dat de gemeenteraad voortaan ook als OCMW -raad zetelt.

De hoofdlijnen van het nieuwe bestuursakkoord voor de volgende 6 jaar werden toegelicht. In de aanleg van voetpaden , fietspaden , straten en pleinen wordt minstens 22 miljoen euro geïnvesteerd. Bij elke vernieuwing zal bijzondere aandacht gaan naar mensen met een beperking.

Er komen nieuwe fietspaden op de Aarschotsesteenweg, Marnixdreef, Mechelbaan en Kesselsesteenweg en het fietsbeleidsplan wordt uitgevoerd met inrichting van bijkomende fietsstraten. Woonwijken met smalle straten worden zo veel mogelijk ingericht als woonerf.

Met de ontwikkeling van de Normaalschoolsite als voorbeeld worden de bewoners actief betrokken bij het beleid en de ontwikkelingen in onze stad via o.m. de adviesraden en periodieke overlegmomenten in de wijken. Wijkwerking en burgerparticipatie zullen ontwikkeld worden.

De restauratie van ontmoetingscentrum Den Bril en de Grote Kerk worden heropgestart; de restauratie van de middenvleugel van het Zwartzusterklooster begonnen. De ontwikkeling van de Hoge Velden tot jeugdsportcomplex voor de Lierse voetballende jeugd gaat verder.De sporthal op de site van het Atheneum campus Arthur Vanderpoorten en de gymhal met danszaal op de campus Louis Zimmer worden dit jaar geopend.

Het patrimonium van stad en OCMW zal verstandig beheerd en goed onderhouden worden en bij verkoop zal de opbrengst in de eerste plaats ingezet worden voor sociale projecten en voor de restauratie van het Begijnhof.

Het politiekorps wordt uitgebreid en voorzien van modern materiaal. Speciale aandacht gaat naar aanspreekbare wijkagenten.Snelheidsovertredingen worden actief gecontroleerd en gesanctioneerd.

De maandelijkse IVAREM-bijdrage wordt verlaagd in de eerste en belangrijkste plaats voor alleenstaanden De inzet voor Proper Lier gaat onverkort verder en wordt zo nodig verhoogd.

Bij de uitbreiding van woongebieden, hoogbouw en verdichting van het centrum wordt erover gewaakt dat de draagkracht niet wordt overschreden. Nieuwe projecten moeten zich maximaal inschalen in de omliggende wijk.

De installatie van LED-verlichting op het openbaar domein en in de stadsgebouwen, wordt verdergezet , het stedelijk wagenpark verder vergroend en 10.000 nieuwe bomen en struiken op ons grondgebied aangeplant.

Er worden verdere en nieuwe initiatieven genomen om de Lierse detailhandel te helpen en te versterken. De schuldafbouw wordt verdergezet , maar in projecten die de ganse bevolking ten goede komen wordt geïnvesteerd. De belastingen worden niet verhoogd.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder