Sla navigatie over

Welkom bij Open Vld Lier-Koningshooikt

24 juli 2014

Tunnel kruispunt Ring/Mechelsesteenweg tegen eind 2016

Op het tunneldak wordt een overzichtelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. Daar komt ook een extra bypass voor het rechts afslaand verkeer dat van op de Ring via de Mechelsesteenweg stadinwaarts wil rijden.Tijdens de werken blijft er altijd verkeer mogelijk op de Lierse Ring. De...

Lees meer

12 juli 2014

Kinderopvang Koningshooikt krijgt groen speelterrein

Dankzij het grote aantal opgevangen kinderen, de volledigheid van de kinddossiers en de grote investeringen in het verleden, is Lier één van de twintig gemeenten in Vlaanderen die van de Rijksdienst voor Kinderbijslag een extra subsidie van 108.902 euro ontvangt. Deze extra middelen voor...

Lees meer

10 juli 2014

Herinrichting kruispunt Mechelsesteenweg / Hoog-Lachenen

De rijstroken op de Mechelsesteenweg worden ter hoogte van het kruispunt van elkaar gescheiden door een middengeleider die de bocht beter zichtbaar zal maken. De middengeleider is ongeveer 300 meter lang en wordt beplant met bomen.  De betonnen wegplaten worden opgebroken en maken plaats...

Lees meer

8 juli 2014

Vleermuizenonderzoek in het Fort van Lier

Zwermen is een sociale interactie tussen vleermuizen tijdens de nazomer. Vleermuizen verzamelen dan rond grote overwinteringsplaatsen zoals forten, enerzijds om te paren en anderzijds om jonge dieren de overwinteringsplaatsen te leren kennen. Aangezien vleermuizen tijdens het zwermen verstoringsgevoeling zijn, is het belangrijk de zwermplaatsen...

Lees meer

3 juli 2014

Koningsplein krijgt rode brievenbus Bpost

Bpost diende, op vraag van de buurtbewoners, een aanvraag in om opnieuw een rode brievenbus te plaatsen in de Sander De Vosstraat. Door de heraanleg van de straat werd de vorige brievenbus er verwijderd. ?? Voor het gebruik van een brievenbus in de Sander...

Lees meer

3 juli 2014

Stadhuis Lier krijgt nieuwe invulling

In de meerjarenplanning is de herbestemming van het stadhuis op de Grote Markt en de professionalisering van het toeristisch onthaal om Lier op de kaart te zetten als A-kantoor toerisme opgenomen. Het eerder voorziene restauratieproject in het Timmermans-Opsomerhuis, met integratie van het toerisme-onthaal, is...

Lees meer

1 juli 2014

Over duivels - en andere gekten...

Als je jarig bent op de nationale  feestdag blijft dat overigens een aanleiding tot opmerkingen en associaties. Ik ben in ieder geval de vlaggen wel in de gaten blijven houden. En kon dus alleen maar vaststellen dat het aantal Belgische fans die het de...

Lees meer

30 juni 2014

Alarmeringstest Be-Alert op 3 juli

Tijdens de test op 3 juli zullen de pilootgemeenten een sms versturen naar hun inwoners die ingeschreven zijn in BE-ALERT. BE-ALERT is een nieuw alarmeringssysteem dat de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en duidelijker verwittigt en zo goed mogelijk informeert....

Lees meer

28 juni 2014

Waterwegen en Zeekanaal vernieuwt brug Mechelsepoort

Tot mei voerden de nutsmaatschappen voorbereidende werkzaamheden uit. Ze verlegden en vernieuwden de leidingen onder de brug. In samenspraak met het ziekenhuis en de scholen werd eerder al besloten de effectieve renovatie van de brug in de zomervakantie te laten plaatsvinden. De exacte timing...

Lees meer

27 juni 2014

Lier wil propere Binnennete

Door het gebruik van biologische technieken zou de toenemende slibvorming, het troebele water en het vrijkomen van zware metalen kunnen aangepakt worden. Dat wil zeggen minder organische vervuiling en het voorkomen van geurhinder en botulisme. De stad doet beroep op de firma Idrabel die...

Lees meer

27 juni 2014

Lier ontvangt 'Gouden rookmelder'

In de provincie Antwerpen werden in die tijdspanne 73.325 rookmelders verkocht waarvan 36.256 door de gemeenten. Lierenaars kochten in 2010, 2011 en 2012 samen 3.000 rookmelders . Hiermee is Lier de rookmeldergemeente van de provincie die het meeste rookmelders verkocht . De stad verkocht...

Lees meer

26 juni 2014

Lier sluit jaarrekening 2013 af met positief resultaat

In 2013 heeft de stad voor 9,1 miljoen euro geïnvesteerd. Dat betekent een besparing van 820.000 euro op het initiële investeringsbudget. Door een strikte opvolging van de personeelskosten ( geen ontslagen , enkel natuurlijke afvloeiing) en werkingsuitgaven ( daling met 9,5%) werd het gebudgetteerde...

Lees meer

25 juni 2014

Bloemen voor mantelzorgers

Wat zou de zorg verschralen zonder de mantelzorg. Een partner, een buur, een familielid, ... die de zorg voor een naaste op zich nemen leveren werk dat van onschatbare waarde is. Logisch dus dat mantelzorg erkend wordt. De OCMW voorzitter bezorgde de bloemetjes thuis bij T....

Lees meer

25 juni 2014

Academie fleurt binnenplaats Abtsherbergstraat op

De gebouwen van de voormalige stadsbibliotheek aan de Abtsherbergstraat 10 werden enkele jaren geleden omgebouwd tot een wooncomplex. In de gebouwen van de voormalige tekenschool is nu de Lierse Maatschappij voor de Huisvesting gevestigd. De LMH heeft de leerlingen van de academie gevraagd één...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder