Sla navigatie over

Vleermuizenonderzoek in het Fort van Lier

Zwermen is een sociale interactie tussen vleermuizen tijdens de nazomer. Vleermuizen verzamelen dan rond grote overwinteringsplaatsen zoals forten, enerzijds om te paren en anderzijds om jonge dieren de overwinteringsplaatsen te leren kennen. Aangezien vleermuizen tijdens het zwermen verstoringsgevoeling zijn, is het belangrijk de zwermplaatsen te kennen zodat een goede zonering kan doorgevoerd worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal een verkennend terreinbezoek uitvoeren in de maand juli, er zullen enkele automatische bat-detectoren voor het registreren van ultrasone trillingen gehangen worden van eind juli tot half oktober en er zullen vier netvangsten ter controle van de automatische geregistreerde data plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitbesteed aan Natuurpunt Studie en wordt begeleid door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de provincie Antwerpen. De opvolging van de vleermuispopulatie in het fort van Lier is van belang omdat dit gebied afgebakend is als Speciale beschermingszone (SBZ) binnen de Habitatrichtlijn. De vleermuistelling kan zeer nuttige informatie opleveren naar het beheer van het gebied.

Tot nu toe kreeg Natuurpunt vzw elk jaar de toelating in het eerste weekend van februari een vleermuistelling in het fort van Lier uit te voeren.De Vlaamse regering keurde recent de natuurdoelen goed voor het habitatrichtlijngebied ‘Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenverblijfplaats’. Om deze natuurdoelen te realiseren is een goede kennis nodig van het gebruik van de forten door vleermuizen.

Door jarenlange tellingen in de winter is er een goed zicht op de gegevens van overwinterde vleermuizen. Voor de zomerperiode daarentegen heeft men slechts een fragmentair beeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos startte daarom met een onderzoek om het zwermgedrag van vleermuizen in kaart te brengen. ? 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder