Sla navigatie over

Wonen en werken: stadsbestuur steekt grote tand bij

De instroom van mensen met migratieachtergrond aan de ene kant en de meer dan terechte toenemende aandacht voor de problemen van kansengroepen aan de andere kant, hebben bijgedragen tot het besef dat niet de hogere overheid maar wel de lokale besturen het best geplaatst zijn om deze problemen mee aan te pakken.

De hogere overheid, federaal en Vlaams, moet natuurlijk wel een aantal krijtlijnen uittekenen waarbinnen een beleid van gemeenten kan en moet gevoerd worden, maar lokale accenten kunnen door de eigenheid van de lokale problemen alleen maar door de lokale besturen gelegd worden.

In Lier doen we dat al een tijdje. In het bestuursakkoord en het meerjarenbeleidsplan dat nu op tafel ligt, gaan we nog een hele stap verder. Als bevoegde schepen kan ik daar heel wat toe bijdragen.

Op het vlak van wonen gaat dit stadsbestuur gerichter werk maken van een kwaliteitsvolle woonmarkt door de invoering van een conformiteitsattest, het uittekenen van een woonplan, met sensibilisering van eigenaars om hun woning aan kansengroepen te verhuren, met woonbegeleiding en een woonpremie voor de allerzwaksten, met extra crisiswoningen voor diegenen die plots en zonder direct zicht op een oplossing, op straat komen te staan.

Willen we alle mensen zelfstandig helpen maken, los van het vangnet van vervangingsinkomens, dan moeten we zorgen dat er voldoende jobs zijn om hen ervaring te laten op doen. We moeten ervoor zorgen dat ze snel de Nederlandse taal kunnen leren om zich op de werkvloer uit de slag te trekken.

Nadien moeten we werkgevers meer sensibiliseren om hen een tijdje te begeleiden op de werkvloer zodat ze snel zelf de job kunnen vinden die ze graag doen en die bij hen past. Het Lierse stadsbestuur zal zelf een voorbeeld stellen door werkgevers bijeen te brengen, te informeren en te sensibiliseren en door zelf een aantal jobs ter beschikking te stellen.

Alleen op deze manier zullen kansarmen, met of zonder migratieachterstand, gemakkelijker en duurzamer kunnen integreren in onze Lierse en Vlaamse samenleving. Problemen benoemen deden we al te vaak, problemen oplossen vraagt daadkracht en goede wil!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder